با توجه به شروع فرآيند بررسي پرونده هاي اساتيد ،
دسترسي به اطلاعات تا اطلاع ثانوي امکان پذير نمي باشد.

دريافت ليست اساتيدي که مي بايست در آزمون شرکت نمايند

دريافت جدول زمان و مکان برگزاري آزمون

دريافت منابع آزمون

جريان شناسي- دکتر مرشدي زاد

دکتر نصيري سنت وصيت نامه نويسي در اسلام

روش شناسي تفسير وصيت نامه- دکتر عيوضي

روشهاي تدريس -خانم دکتر امينه احمدي

مباحث اعتقادي 1- دکتر جمشيدي

مباحث اعتقادي2 -دکتر نصيري

مباحث سياسي 1- دکتر فوزي

مباحث سياسي 2- دکتر فوزي